Doelstelling van de dorpsraad

De stichting heeft ten doel de behartiging van de algemene belangen van de inwoners van de kern Waterlandkerkje,
zonder partij-politiek, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het bundelen en organiseren van festiviteiten en b. bedoelde inwoners bij gemeente en andere instanties te vertegenwoordigen.