Jaarvergadering 28 Maart 2023

Datum: 28 maart 2023

Tijdstip: 19.30-20.30

Locatie: Dorpshuis Waterlandkerkje

Aanwezig Dorpsraad: Patricia Roelse, Tonny Brugge, Sander Vervaet, Juriën Paridaen, Remco Schanssema

Afwezig: Geenpage1image34230128 page1image34232832 page1image34233040page1image34233248 page1image34233456 page1image34233664page1image34233872 page1image34234080 page1image34234288page1image34234496

Dinsdag 28 maart was het dan eindelijk weer zover. De jaarvergadering van de dorpsraad Waterlandkerkje.
Voorzitter Tonny Brugge heette om 19:30 alle aanwezigen uit het dorp en de gemeente van harte welkom. De aanwezigen vanuit de gemeente waren mevr. K. Scheele, Dhr. R. Cornelis en wethouder dhr. J. Werkman.

We zijn begonnen met vaststellen van de agenda punten:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Terugblik activiteiten 2019-2022 en vooruitblik activiteiten 2023 4. Financieel jaarverslag 2019-2022 en begroting 2023

5. Bestuursverkiezingen
Aftredend Patrica Roelse en Frans Dekker Nieuwe leden Sander Vervaet en Juriën Paridaen Vacature penningmeester

6. Toelichting ‘actuele zaken’ door de dorpsraad
7. Mededelingen van en vragen aan de wethouder(s) 8. Rondvraag
9. Afsluiting door de voorzitter (20:30 uur

In een korte terugblik werd er kort ingegaan op de afgelopen corona tijd, jammer dat er weinig kon en mocht, maar we willen snel vooruit.

De vooruitblik ziet er dan ook een stuk rooskleuriger uit, met dit jaar weer de meerminnefeesten die georganiseerd gaat worden. Wel in een iets kleinere vorm, met een trekkertrek door het meerminnecomité en een rommelmarkt door de dorpsraad.
29 september willen we samen me het dorp en de gemeente weer een opplusdag organiseren. Bij deze willen we dan ook graag een oproep doen aan het dorp om je hier bij aan te melden.

Patricia geeft inzicht in de begroting van de dorpsraad en ligt in het kort het financieel jaarverslag toe, weinig uitgaven. Banksaldo is nog steeds ruim voldoende voor de komende periode.

Agendapunt bestuursverkiezingen:
Helaas nemen Frans Dekker en Patricia Roelse afscheid van de dorpsraad. We willen ze bij deze van harte bedanken voor hun inzet en harde werk. Ook goed nieuws, er hebben zich naar aanleiding van de oproep twee nieuwe leden gemeld.
Sander Vervaet en Jurien Paridaen hebben zich aangemeld en treden per heden toe tot de dorpsraad. Uiteraard is iedereen hier erg blij mee, maar we zijn altijd op zoek naar meer leden. Aangezien Patricia penningmeester was, doen we hierbij een oproep voor een nieuwe penningmeester.

Actuele zaken:
Dorpsraad heeft sinds kort een facebook pagina geopende waarop de actuele zaken vanuit het dorp worden gedeeld. Hiermee probeert de dorpsraad beter zichtbaar te zijn voor het dorp.

Juriën introduceert de Buurtapp: communiceren is soms lastig. Voorstel voor een buurtwhatsapp groep voor sociale controle. Samen met de gemeente en een wijkagent. https://www.wabp.nl/ De vraag is of hier interesse voor is om je hiervoor aan te melden. Voorstel om eens een informatiebijeenkomst hierover te organiseren. Datum volgt.

Agendapunt mededelingen van en vragen aan de wethouder(s)

 • Houtsnippers bij de kruising: navragen dhr. M. de Kok (gemeente)

 • Bestrating in het dorp: liggen er slecht bij. Is er in de huidige situatie ook niet op verbeterd

  Afspreken met dhr. L. de Rijk (gemeente). Inkom bij het kerkje, overgang asfalt-klinkers,

  Torontostraat, is veel verzakt.

 • Tip: MOR melding voor zaken die kapot zijn in het openbaar gebied, zoals openbare

  verlichting https://www.gemeentesluis.nl/Inwoners/Melding_openbare_ruimte_MOR

 • Status Oude lindeboom voor de kerk: Boom bestelt volgens de wethouder en zal binnenkort

  worden geplant.
  Pastoor Steurbout. Van wie is deze en wie gaat hem onderhouden? navraag Dhr. O. Jonkman Van wie zijn de Waterpomp, grenspalen en beeld Hildegonda? Gemeente gaat dit nog na en komt hierop terug.
  Voorstel is om in plaats van Pastoor Steurbout eventueel een afbeelding van de steurbout of grafsteen met collecte bus te plaatsen. Dorpsraad onderzoekt dit nog.

 • Sjoerd en Cindy zijn nog bestuurslid Dorpsbus waterlandkerkje. Er resteert nog een geldbedrag op de rekening van € 4.750,-, die ze willen besteden aan de jeugd van Waterlandkerkje. Eventueel verlichting veldje, Kindercommite, Pannakooi? Het liefst een blijvend iets. Mochten hier ideeën voor zijn vanuit het dorp dan kunnen deze gemeld worden bij de dorpsraad.

  Rondvraag:

  • -  Standpunt dorpsraad ten opzichte van het nieuwe woonbeleid? Dorpsraad geeft aan hier

   geen standpunt over te hebben ingenomen

  • -  Aanbesteding openbaar vervoer? Dorpsraad is hier niet in betrokken. Beleidsplan, checkt de

gemeente.

- Rioleringswerkzaamheden in de straat duren erg lang. Turkeijeweg bouwvak 2023

Rond 20:30 wordt de vergadering gesloten en iedereen bedankt voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid.