Bestuursleden

Dorpsraad Waterlandkerkje 
bijgewerkt 27/02/2024

Naam 

Voorzitter

Tonny Brugge

Secretaris

Remco Schanssema

Penning-meester

Sander Vervaet

Bestuurslid/Communicatie

Juriën Paridaen

Bestuurslid

Kayleigh de Nood

Bestuurdlid

Jeroen Wille

Jaarvergadering 28 Maart 2023

Datum: 28 maart 2023

Tijdstip: 19.30-20.30

Locatie: Dorpshuis Waterlandkerkje

Aanwezig Dorpsraad: Patricia Roelse, Tonny Brugge, Sander Vervaet, Juriën Paridaen, Remco Schanssema

Afwezig: Geenpage1image34230128 page1image34232832 page1image34233040page1image34233248 page1image34233456 page1image34233664page1image34233872 page1image34234080 page1image34234288page1image34234496

Dinsdag 28 maart was het dan eindelijk weer zover. De jaarvergadering van de dorpsraad Waterlandkerkje.
Voorzitter Tonny Brugge heette om 19:30 alle aanwezigen uit het dorp en de gemeente van harte welkom. De aanwezigen vanuit de gemeente waren mevr. K. Scheele, Dhr. R. Cornelis en wethouder dhr. J. Werkman.

We zijn begonnen met vaststellen van de agenda punten:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Terugblik activiteiten 2019-2022 en vooruitblik activiteiten 2023 4. Financieel jaarverslag 2019-2022 en begroting 2023

5. Bestuursverkiezingen
Aftredend Patrica Roelse en Frans Dekker Nieuwe leden Sander Vervaet en Juriën Paridaen Vacature penningmeester

6. Toelichting ‘actuele zaken’ door de dorpsraad
7. Mededelingen van en vragen aan de wethouder(s) 8. Rondvraag
9. Afsluiting door de voorzitter (20:30 uur

In een korte terugblik werd er kort ingegaan op de afgelopen corona tijd, jammer dat er weinig kon en mocht, maar we willen snel vooruit.

De vooruitblik ziet er dan ook een stuk rooskleuriger uit, met dit jaar weer de meerminnefeesten die georganiseerd gaat worden. Wel in een iets kleinere vorm, met een trekkertrek door het meerminnecomité en een rommelmarkt door de dorpsraad.
29 september willen we samen me het dorp en de gemeente weer een opplusdag organiseren. Bij deze willen we dan ook graag een oproep doen aan het dorp om je hier bij aan te melden.

Patricia geeft inzicht in de begroting van de dorpsraad en ligt in het kort het financieel jaarverslag toe, weinig uitgaven. Banksaldo is nog steeds ruim voldoende voor de komende periode.

Agendapunt bestuursverkiezingen:
Helaas nemen Frans Dekker en Patricia Roelse afscheid van de dorpsraad. We willen ze bij deze van harte bedanken voor hun inzet en harde werk. Ook goed nieuws, er hebben zich naar aanleiding van de oproep twee nieuwe leden gemeld.
Sander Vervaet en Jurien Paridaen hebben zich aangemeld en treden per heden toe tot de dorpsraad. Uiteraard is iedereen hier erg blij mee, maar we zijn altijd op zoek naar meer leden. Aangezien Patricia penningmeester was, doen we hierbij een oproep voor een nieuwe penningmeester.

Actuele zaken:
Dorpsraad heeft sinds kort een facebook pagina geopende waarop de actuele zaken vanuit het dorp worden gedeeld. Hiermee probeert de dorpsraad beter zichtbaar te zijn voor het dorp.

Juriën introduceert de Buurtapp: communiceren is soms lastig. Voorstel voor een buurtwhatsapp groep voor sociale controle. Samen met de gemeente en een wijkagent. https://www.wabp.nl/ De vraag is of hier interesse voor is om je hiervoor aan te melden. Voorstel om eens een informatiebijeenkomst hierover te organiseren. Datum volgt.

Agendapunt mededelingen van en vragen aan de wethouder(s)

 • Houtsnippers bij de kruising: navragen dhr. M. de Kok (gemeente)

 • Bestrating in het dorp: liggen er slecht bij. Is er in de huidige situatie ook niet op verbeterd

  Afspreken met dhr. L. de Rijk (gemeente). Inkom bij het kerkje, overgang asfalt-klinkers,

  Torontostraat, is veel verzakt.

 • Tip: MOR melding voor zaken die kapot zijn in het openbaar gebied, zoals openbare

  verlichting https://www.gemeentesluis.nl/Inwoners/Melding_openbare_ruimte_MOR

 • Status Oude lindeboom voor de kerk: Boom bestelt volgens de wethouder en zal binnenkort

  worden geplant.
  Pastoor Steurbout. Van wie is deze en wie gaat hem onderhouden? navraag Dhr. O. Jonkman Van wie zijn de Waterpomp, grenspalen en beeld Hildegonda? Gemeente gaat dit nog na en komt hierop terug.
  Voorstel is om in plaats van Pastoor Steurbout eventueel een afbeelding van de steurbout of grafsteen met collecte bus te plaatsen. Dorpsraad onderzoekt dit nog.

 • Sjoerd en Cindy zijn nog bestuurslid Dorpsbus waterlandkerkje. Er resteert nog een geldbedrag op de rekening van € 4.750,-, die ze willen besteden aan de jeugd van Waterlandkerkje. Eventueel verlichting veldje, Kindercommite, Pannakooi? Het liefst een blijvend iets. Mochten hier ideeën voor zijn vanuit het dorp dan kunnen deze gemeld worden bij de dorpsraad.

  Rondvraag:

  • -  Standpunt dorpsraad ten opzichte van het nieuwe woonbeleid? Dorpsraad geeft aan hier

   geen standpunt over te hebben ingenomen

  • -  Aanbesteding openbaar vervoer? Dorpsraad is hier niet in betrokken. Beleidsplan, checkt de

gemeente.

- Rioleringswerkzaamheden in de straat duren erg lang. Turkeijeweg bouwvak 2023

Rond 20:30 wordt de vergadering gesloten en iedereen bedankt voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid.

Jaarvergadering Dorpsraad Waterlandkerkje 17 maart 2017

Het was weer zover: de jaarlijkse dorpsraadvergadering. Zo’n 30 Kerkjenaren hadden hun makkelijke stoel verruild voor de vergaderstoel in het dorpshuis. Nadat we eerst allen van koffie en thee voorzien waren door de penningmeester – ja dat doet ze er ook nog bij – opende de voorzitter de vergadering met allen welkom te heten en in het bijzonder wethouder mevrouw Van de Vijver en vertegenwoordigers van de gemeente.

Er werd teruggeblikt op 2016. Een reeks van activiteiten passeerde de revue, waaronder het kernbezoek van de gemeente Sluis. De dorpsraad had dit ervaren als een mogelijkheid om een goed gesprek met de gemeentevertegenwoordigers te hebben over belangrijke zaken van het dorp.

Lees meer: Jaarvergadering Dorpsraad Waterlandkerkje 17 maart 2017

Jaarvergadering 2019 dorpsraad Waterlandkerkje

Op 13 november was het de jaarlijkse vergadering van de dorpsraad Waterlandkerkje. De bestuursleden Frans Dekker, Patricia Roelse, Remco Schansema en voorzitter Tonny Brugge verwelkomden om 19:30 uur de aanwezigen waaronder ook afgevaardigden van de gemeente Sluis. Het was een redelijk gevulde zaal maar hopelijk komen er de volgende keer wat meer mensen. Het gaat tenslotte om uw dorp. 

Veel te doen in ons dorp
Na de opening en het vaststellen van de agenda was er een terugblik op 2018/2019 en een vooruitblik op de activiteiten van 2019/2020. Wanneer je al de activiteiten die er afgelopen tijd hebben plaats gevonden en die nog plaats zullen vinden op een rijtje gezet, dan kijk je daar toch van op. Zoveel, en zoveel verschillende. In het nieuwe dorpshuis, in de kerk, krulbolbaan, speeltuin of op een weiland. Het zijn er veel. 

Het volgende punt was een uitleg over de financiën, uitgaven en inkomsten - die door de kascommissie Yoni de Jaeger en Cindy Heinsdijk-Cocquijt goedgekeurd waren - die duidelijk te volgen was, omdat op de tafels voor iedereen een financieel overzicht lag. Tevens werd er een nieuw commissielid benoemd Meintje de Lange. Yoni de Jaeger moest aftreden, zij was dit al twee jaar. 

Lees meer: Jaarvergadering 2019 dorpsraad Waterlandkerkje
Foto: Johan Faes jr.

Verslag jaarvergadering dorpsraad

Op 18 maart jl. had de dorpsraad haar jaarlijkse openbare vergadering waarin zij het dorp informeert over de lopende zaken en terugblikt op het afgelopen jaar. Ook dit jaar was er weer een afvaardiging van de gemeenteraad aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en aanvullende informatie te geven waar nodig. Met ongeveer 35 aanwezige inwoners werd deze vergadering ongeveer net zo goed bezocht als vorig jaar. 

Opening
Na de opening door de voorzitter werd er teruggeblikt op het afgelopen jaar. Hierbij lag de nadruk op de verschillende activiteiten die er georganiseerd zijn in 2015. Denk hierbij aan de Meerminnenfeesten, activiteiten rondom koningsdag, de puzzelrit, concerten en exposities in het kerkje. Maar ook aan de realisatie van de speeltuin die inmiddels druk gebruikt word door de jongere generatie Kerkjenaren. Het gemeentehuis staat inmiddels officieel te koop en er is een nieuwe bezetting voor de beheerstichting van het dorpshuis, die zichzelf heeft aangemeld. Ook de bollingcompetitie werd niet vergeten net als de nog steeds succesvolle ‘Stoofpot’ en de Kerkje Koerier.

Lees meer: Verslag jaarvergadering dorpsraad